Historie klubu

Již roku 1890 jsou zapsáni novopačtí občané Václav Matys a Václav Pek v turistickém odboru Jilemnice. Jako člen téhož odboru je uváděna i Občanská beseda Nová Paka. V roce 1897 je v seznamu turistických stanic uváděn hotel Františka Šmída. Roku 1907 se stává členem Klubu českých turistů Okrašlovací spolek. Ten začíná ihned provádět značení turistických cest v okolí Nové Paky a před první světovou válkou vydává „Mapu turistických a značkovaných cest v severovýchodních Čechách“, nakreslenou známým kartografem Matějem Semíkem. V roce 1913 se zřizuje v opatrovně studentská noclehárna. Z podnětu řídícího učitele a jednatele Okrašlovacího spolku je svolána na 20. 12. 1918 debatní schůze o zřízení odboru KČT. Poté následuje únorová schůze a konečně je na valné hromadě dne 21. 3. 1919, za účasti 53 osob, ustaven odbor KČT. Předsedou je zvolen Václav Matys st.

V témže roce jsou na staropacké nádraží umístěny propagační fotografie Františka Háka. Roku 1924 jsou označeny cesty do Jičína, na Pecku, Klepandu, Levín, Zámka. V následujícím roce je umístěna na podloubí pivovarského hotelu (Centrál) plastická mapa. Roku 1930 vzniká lyžařský kroužek a pořizují se 2 druhy štítků na hole. V roce 1933 se konají první lyžařské závody za účasti 81 závodníků. V provozu je stále noclehárna, kterou provozuje Václav Matys st..

V době okupace se buduje na Poštmistrově kopci skokanský můstek, závodu v roce 1942 se účastní 300 skokanů a přihlíží mu 2 000 diváků. V témže roce je vysílána pravděpodobně první rozhlasová reportáž z Nové Paky, o novopacké turistice hovoří zajímavě jednatel odboru Jan Vágenknecht. Dochází k úpravě Máchovy stezky z Nové Paky na Kumburk. Koncem války jsou v novopackém odboru organizováni i košíkáři a fotoamatéři. Roku 1944 pořádají turisté 4. ročník cyklistického „Vitvarova okruhu městem“ za účasti 4 000 diváků.

Po osvobození dostává odbor do správy Novopackou boudu v Krkonoších. V Tyršově ulici se zřizuje „Kancelář cizineckého a turistického ruchu“ s vedoucím Jiřím Čejkou. Na Kumburku zajišťuje kastelán Antonín Novák občerstvení, za jednu sezónu navštívilo zříceninu 20 000 lidí. Odbor se stará též o dnes již neexistující větrný mlýn nad Borovnicí. Značení turistických cest přebírá roku 1946 Václav Horák, který v této činnosti pokračuje i v současnosti. Roku 1948 se tvoří akční výbor KČT za předsednictví Josefa Dyka. V roce 1950 se otvírá noclehárna v hostinci U Havrdů, která je v provozu do roku 1957, kdy je zařízení odvezeno do sokolské chaty ve Vítkovicích.

První turistický orientační závod tříčlenných hlídek se koná roku 1952. V této době pracuje oddíl turistiky při OU ZPA pod vedením Oldřicha Fialy a turistika je provozována i na školách a v Domě osvěty. Ke stabilizaci dochází roku 1960, kdy je vytvořen jeden turistický oddíl, předsedou je zvolen Josef Pilař st.. Ten stojí v roce 1966 u zrodu prvního ročníku dálkového pochodu NON STOP 50 km Novopackem, který dnes patří mezi dálkové pochody s nejdelší nepřerušenou tradicí v republice. Přibývají další turistické akce – Přejezd Staropackých hor, Roklinami a slujemi Českého ráje. Jiří Rettr navazuje kontakty s Cyrilem Boudou a roku 1972 se koná první ročník dálkového pochodu Cestami Cyrila Boudy. Pro tuto akci vytváří malíř bezplatně několik druhů diplomů s tématikou města a okolí. Tento pochod je stále mezi turisty velmi populární, rád na něj vzpomíná i poslední federální premiér Jan Stráský. Josef Zákoutský, dlouholetý předseda okresního svazu turistiky, organizátor akcí a aktivní turista, se stává jako jeden z prvních v republice nositelem titulu Mistr turistiky. Vladislav Kracík, jako první v odboru, začíná chodit koncem šedesátých let 100 km pochody. Roku 1974 v Dobříši úspěšně zdolává 100 mil za 29 hodin, následující rok na témže místě vytváří nejlepší výkon v 24 hodinovce – 147 km, ten posunuje roku 1988 v Košicích Tomáš Roučka na 174 km.

Josefa Pilaře st. střídá v čele odboru v roce 1973 Bedřich Kotek. Roku 1976 se stává předsedou Josef Tauchman. V této době se několik let pořádá cykloturistická akce Křížem krážem Českým rájem, cykloturisté putují na kolech po republice a východoevropských zemích, krátkou dobu jsou též aktivní mototuristé. Několik let je provozována turistická ubytovna na stadiónu, která byla původně stavěna jako součást krytého plaveckého bazénu. Bohatá je činnost turistických oddílů mládeže, na níž se v této době podílejí Zlata Zákoutská, Marie Militká, Jaroslav Urban a další. Vznikají další turistické akce – Lyžařský přejezd Krkonoš, Zimní vystup na Kumburk. Roku 1978 se stává předsedou odboru Zdeněk Lejdar, který se věnuje zejména lyžařské a vodácké turistice. Roku 1986 je opět zvolen předsedou Josef Tauchman, který je v této funkci i dnes.

Po otevření hranic začátkem devadesátých let začínají turisté zdolávat i vrcholy vzdálenějších pohoří. Z členů odboru zatím byli nejvýše Pavel Pilař na Kilimandžáru (5895 m n. m.) -¨1997, Eliška Roučková na Chacaltaye (5395 m n. m.) – 2003. Odbor zůstává součástí tělovýchovné jednoty Sokol Nová Paka, v devadesátých letech je v čele této jednoty Josef Pilař ml. Neúnavný Václav Horák se již téměř 60 let podílí na značení turistických cest. V turistických průvodcích je autorem kilometráže značených cest, je činný v komisích značení vyšších stupňů. V současné době se na zdárném průběhu turistických akcí podílejí spíše členové odboru střední a starší generace: Pilařovi, Benešovi, Tauchmanovi a další. V roce 2007 má turistický odbor 77 členů.